KemaAkeの全国城めぐり
KemaAkeの全国城めぐり
現存12天守
現存12天守とは江戸時代以前に創建された12の天守のことです。創建年の古い順それらをまとめてみました。
犬山城
犬山城(国宝)
天文6年(1537)
松本城
松本城(国宝)
文禄2年(1593)
彦根城
彦根城(国宝)
慶長12年(1607)
松江城
松江城(国宝)
慶長12年(1607)
姫路城
姫路城(国宝)
慶長14年(1609)
丸岡城
丸岡城(重要文化財)
寛永年間(1624-44)
丸亀城
丸亀城(重要文化財)
万治3年(1660)
宇和島城
宇和島城(重要文化財)
寛文6年(1666)
備中松山城
備中松山城(重要文化財)
天和3年(1683)
高知城
高知城(重要文化財)
寛延2年(1749年)
弘前城
弘前城(重要文化財)
文化7年(1810)
松山城
松山城(重要文化財)
安政元年(1854)

トップページへ